درسی نصاب

دا چي کمپيوټر ساينس پوهنځی يوه نوي او ځوانه پوهنځی ده او تر اوسه پوري خپل مشخص تدريسي تعمير نه لري خو د هغه سربيره يي بيا هم د کندهار پوهنتون د معلوماتي ټکنالوژي مرکز په تعمير کي تدريسي ټولګۍ ځای پر ځای کړي دي.

ټولي تدريسي ټولګۍ په مجهز ډول سره د تدريس دپاره اماده کړل سوي دي چي په هره ټولګۍ کي پروجکتور، سپينه تخته، چوکۍ، د ياداښت تخته او داسي نور مواد شتون لري.