ديپارتمنټونه

ديپارتمنټونه:

نوموړی پوهنځي درې ډیپارټمنټونه ( څانګي ) لري:                        

  • د عامه پاليسۍ څانګه
  • د عامه ادارې څانګه
  • د پراختيايي مديريت (انکشاف مديريت) څانګه

د عامه ادارې او پالیسۍ پوهنځي به د افغانستان د دولتي سکتور له پاره وړ او په کارپوه اداره چیان، پالیسي جوړونکي او ښه رهبران وروزي تر څو د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کي خپله فعاله ونډه اجراء کړي.