ديپارتمنټونه

 

ديپارتمنټونه:

د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی دوې څانګي لري.

  1. اداري او ډيپلوماسي څانګه
  2. قضا او څارنوالۍ څانګه