محصلين

 

  په ۱۳۹۵ ل کال کې د ژورنالیزم پوهنځی د محصلانو شمیر