ديپارتمنټونه

 

ديپارتمنټونه:

 1. د پښتو ژبي او ادبياتو څانګه
 2. د دري ژبي او ادبياتو څانګه
 3. د انګليسي ژبي او ادبياتو څانګه
 4. د رياضي څانګه
 5. د کېميا څانګه
 6. د بيولوژي څانګه
 7. د تاريخ څانګه
 8. د جغرافيې څانګه
 9. د فزيک څانګه
 10. د بدني روزني څانګه
 11. د بلوڅي ادبياتو څانګه
 12. د کمپيوټر زده کړي څانګه