پوهنځی

 1. د طب پوهنځی
 2. د انجنیری پوهنځی
 3. د زراعت پوهنځی
 4. د ښوونی او روزنی پوهنځی
 5. د اقتصاد پوهنځی
 6. د شرعیات پوهنځی
 7. د ژورناليزم پوهنځی
 8. د حقوقو او سياسی علومو پوهنځی
 9. د عامه اداری پوهنځی
 10. د زراعت پوهنځی (هلمند)
 11. د ښوونی او روزنی پوهنځی (هلمند)
 12. د کمپيوټر ساينس پوهنځی
 13. دژبو او ادبیاتو پوهنځي