زموږ سره اړیکه

 

نمبر نوم E-Mail مبایل
1 د پوهنتون ریس chancellor@kandahar-university.af +93(0)707259635
2 د پوهنتون علمی مرستیال tawab@kandahar-university.af +93(0)700318932
3 د انجنیری پوهنځی ریس dean.engineering@kandahar-university.af  
4 د طب پوهنځی ریس dean.medicine.faculty@kandahar-university.af  
5 د زراعت پوهنځی ریس dean.agr@kandahar-university.af  
6 د ښونی او روزنی پوهنځی ریس dean.edu@kandahar-university.af  
7 د اقتصاد پوهنځی ریس dean.econ@kandahar-university.af  
8 د شرعیاتو پوهنځی ریس dean.isl.law@kandahar-university.af  
9