در پوهنتون قندهار کورس زبان ترکی شروع شد

15 Mar, 2020

 

به تاریخ 24 دلو 1398 در پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون قندهار کورس زبان ترکی شروع شد.

نماینده گان مردم قندهار در ولسی جرگه از پوهنتون قندهار دیدار کردند

15 Mar, 2020

 

روز چهار شنبه مورخ 22 دلو 1398 ه.ش نماینده گان مردم قندهار در ولسی جرگه همراه با رهبری پوهنتون قندهار باهم دیدار کردند

Pages