مرکز تحقيقاتی پوهنتون کندهار

21 Aug, 2017

 

مرکزتحقيقاتی پوهنتون کندهاريک تعميردو طبقه ای است که همه نيازمندی های آن درډيزان ساختماني آن د نظرګرفته شده است.

تعميراديتوريم

13 Aug, 2017

 

جهت زيبائی تعميراديتوريم ساحه چهار اطراف آن ليول ګرديده است که درآينده برای سرسبزی خوبتر اماده ګرديده باشد.

دکندهار پوهنتون مسلکي پرمختيايي مرکز دپلان او راپورجوړوني ورکشاپ دایرکړئ

08 Aug, 2017

دکندهار پوهنتون دمسلکي پرمختيايي مرکز (PDC)لخوا دکندهار پوهنتون داداري کارمندانو دکاري سويې دلوړو په منظورپیل سو.

Pages