تاریخچه دیپارتمنت اقتصاد ملی همزمان با ایجاد پوهنځي اقتصاد پوهنتون کندهار است که درسال ۱۳۸۹هـ ش به فعالیت شروع کرده ، پوهنځي اقتصاد مشتمل پنج دیپارتمنت می باشد که از ان جمله اقتصاد ملی یک  دیپارتمنت است دیپارتمنت مذکور ۵ تن استادان دارد . از ان جمله سه تن پوهنیار و دو تن نامزد پوهنیار هستند.

مواد درسی کورس پالیسی و کریکولم دیپارتمنت مذکور از طرف کمیته علمی وزارت تحصیلات عالی تصویب شده است .

دورنما:

دیپارتمنت اقتصاد ملی درسطح کشور کوشش ایجاد محیط علمی انچنانی رامی کند که برای باثبات کردن مسایل اقتصادی ملی راهمکار ارایه کند تا که اینکه کشور ما درقطار کشور های پیشرفته شمرده شود.

رسالت:

دیپارتمنت اقتصاد ملی با ذریعه پالیسی های ملی اقتصادی و مادلهای مسلکی چنین محصلین را تربیه کند که درسطح کشور نرخ بیکاری ، نرخ تبادله ، عاید مثل و مثل این ها مسایل اقتصادی ملی دیګر را تحقیق کند تا مشکلات اقتصادی ملی و رفاه اقتصادی کشور مفید واقع شود.

 

مضامین مسلکي دیپارتمنت اقتصاد ملی

1- اساسات اقتصاد کلان       2 - اساسات اقصتاد خرد    3 - اقتصاد خرد     4 - تاریخ نظریات اقتصادی    5- اقتصاد کلان     6- اقتصاد بین المللی    7- تیوري انکشاف    8- اقتصاد محیط زیست

 9 - سیاست انکشاف   10 - سیاست اقتصادی  11-اقتصاد منطقوي   12- اقتصاد افغانستان  13 اقتصاد اسلامی

بیوګرافي استادان دیپارتمنت ملی اقتصاد